مدیر: شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
متولی: موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیران سرمایه گذاری: معصومه علامه منفرد، بهاره بخشی زاده، فریبا عبدلی حسین آبادی
 
تاریخ محاسبه:
صدور:
ابطال:
آماری:
کل ارزش خالص:
تعداد واحدها:
تعداد واحدها ممتاز:
تعداد واحدها عادی:


روند ارزش خالص دارائی‌های ترکیبی صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان